Pri objednávke nad 69 EUR je doprava zadarmo.

Podmienky používania internetových stránok

PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK

Všeobecné ustanovenia:

Prevádzkovateľom týchto internetových stránok je:

Meno:          ARIA PURA s.r.o.

Adersa:        Škrobárenská 518/16, Brno 617 00

DIC:             25598651

                     Brünni Regionális Bíróság - C 37002

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb., autorský zákon v platnom znení, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto stránkam.

Prevádzkovateľovi prináležia všetky práva vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona ku vlastnému textu stránok. Čo sa týka zvyšného obsahu stránok, t.j. ich dizajnu, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto internetových stránkach, jedná sa o zakúpený template, a práva sa pri ňom riadia samostatnou zmluvou uzatvorenou medzi prevádzkovateľom a vlastníkom a/alebo správcom tohto template.

Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre používanie internetových stránok https://www.bytove-parfemy.cz, https://www.bytove-parfumy.sk, https://www.aromauzlet.hu, http://www.ariapura.cz,

http://www.ariapura.hu (ďalej len ako „Podmienky“). Internetové stránky https://www.bytove-parfemy.cz, https://www.bytove-parfumy.sk, https://www.aromauzlet.hu, http://www.ariapura.cz, http://www.ariapura.hu sú bezplatne verejne prístupné a ich používanie sa riadi týmito podmienkami.

Spôsob používania

Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní stránok  https://www.bytove-parfemy.cz,

https://www.bytove-parfumy.sk, https://www.aromauzlet.hu, http://www.ariapura.cz,

http://www.ariapura.hu bude riadiť predpismi platnými na území Českej republiky, dobrými mravmi a týmito

podmienkami a nebude akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných užívateľov. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude najmä:

 • zasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty alebo obsahu týchto internetových stránok alebo ich inak zneužívať
 • zasahovať do používania týchto stránok zo strany iných užívateľov
 • využívať stránky na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam), reťazových správ
 • zasielať na tieto stránky správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy
 • vytvárať falošné správy (fake) za účelom falšovania identity odosielateľa či sa pokúšať preniknúť do účtov iných užívateľov,
 • pokúšať sa získať prístup k tým častiam týchto stránok, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti,
 • šíriť na týchto internetových stránkach správy či materiály porušujúce právne predpisy Českej republiky.

Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

Obsah týchto internetových stránok má výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto internetových stránkach. Zverejnenie akýchkoľvek údajov a informácií na týchto stránkach s výnimkou týchto podmienok nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, ak nebude uvedené inak.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať na týchto stránkach zmeny informácií.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním týchto internetových stránok.

Prevádzkovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, príp. inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom týchto internetových stránok.

Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom týchto internetových stránok.

Odkazy na tieto webové stránky

Pretože považujeme odkazy za užitočné, umožňujeme Vám vytvárať na iných webových stránkach odkazy na tieto webové stránky. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, pri poskytnutí odkazu na tieto webové stránky musíte dodržiavať nasledujúce podmienky a všetky príslušné zákony:

 • môžete odkazovať na materiály, ale nesmiete žiadne materiály kopírovať
 • nesmiete vytvárať zdanie, že prevádzkovateľ poskytuje záštitu alebo je spojený s akýmikoľvek webovými stránkami, ktoré na tieto webové stránky odkazujú, alebo akýmikoľvek produktmi, službami alebo obsahom, ktorý je k dispozícii prostredníctvom takejto webovej stránky
 • nesmiete vytvárať skreslenú predstavu o svojom vzťahu s prevádzkovateľom
 • nesmiete prezentovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o prevádzkovateľovi či jeho produktoch a službách
 • webové stránky, ktoré na tieto webové stránky odkazujú, nesmú obsahovať obsah, ktorý by mohol byť považovaný za urážlivý, kontroverzný alebo proti dobrým mravom; a
 • webové stránky, ktoré na tieto webové stránky odkazujú, môžu obsahovať iba obsah, ktorý je vhodný pre všetky vekové kategórie

Elektronická komunikácia

Navštevovaním týchto webových stránok alebo zasielaním e-mailov prevádzkovateľovi vykonávate elektronickú komunikáciu s prevádzkovateľom. Môžeme Vám odpovedať e-mailom alebo umiestnením oznámenia na tieto webové stránky. Súhlasíte s tým, že všetky takéto oznámenia, prehlásenia a ďalšia komunikácia, ktorú Vám prevádzkovateľ elektronicky poskytne, uspokoja akékoľvek právne požiadavky na to, aby táto komunikácia prebehla písomne.

Spracovanie osobných údajov

Prístup na stránky https://www.bytove-parfemy.cz, https://www.bytove-parfumy.sk, https://www.aromauzlet.hu, http://www.ariapura.cz, http://www.ariapura.hu alebo niektoré služby poskytované prevádzkovateľom na týchto internetových stránkach môže byť úplne alebo čiastočne podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle platnej právnej úpravy, a to so súhlasom užívateľa alebo na základe iného právneho základu. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Záverečné ustanovenie

Tieto podmienky je prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek zmeniť.