Pri objednávke nad 69 EUR je doprava zadarmo.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Vážení klienti,

vezmite láskavo na vedomie, že pri poskytovaní našich služieb spracovávame v pozícii správcu Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na splnenie našich zmluvných a zákonných povinností. V rozsahu potrebnom na ochranu našich práv a právnych nárokov budeme tieto Vaše osobné údaje primeraným spôsobom spracovávať aj z titulu tzv. oprávneného záujmu.

Môžeme Vás však uistiť, že bezpečnosť Vašich údajov a ich zákonné spracovanie považujeme za našu prioritu. Ak sa nejedná o spracovanie založené na špeciálnom súhlase, Vaše údaje budeme spracovávať len na účely uvedené v týchto informáciách a k ich spracovaniu bude dochádzať vždy len počas doby vyplývajúcej z právnych predpisov, prípadne počas primeranej doby od skončenia poskytovania našich služieb.

Spracovanie osobných údajov

Na základe plnenia zmluvy, teda najmä odplatného poskytnutia našich produktov či služieb, ďalej na základe súvisiacich služieb, najmä plnenia pri prípadnom uplatňovaní práv vyplývajúcich z chybného plnenia (reklamácie), eventuálne napr. poskytovania údržby či servisu z našej strany (ak je to pre Váš prípad relevantné), spracovávame Vami poskytnuté osobné údaje. Bez týchto údajov by sme Vám našu službu alebo produkt neboli schopní poskytnúť a ani by sme neboli schopní splniť si naše povinnosti, ktoré nám ukladá zákon. Na základe našich oprávnených záujmov pre zlepšovanie našich služieb Vám budeme na Vami poskytnutú e-mailovú adresu ďalej zasielať obchodné oznámenia týkajúce sa produktov či služieb, podobných tým, ktoré sme Vám už poskytli. Poskytnutie Vašej e-mailovej adresy na tieto účely však nie je povinné, a ak v budúcnosti zmeníte názor, môžete voči tomuto spôsobu spracovania kedykoľvek vzniesť námietku. V takom prípade spracovanie bez zbytočného odkladu ukončíme.

Keďže v rámci našej činnosti realizujeme aj rôzne vernostné akcie na účely toho, aby boli ich účastníkom poskytované rozličné výhody v podobe zliav či poskytovania darčekov, okrem vyššie uvedených kontaktných údajov je možné, že budeme na základe prihlášky do tejto akcie spracovávať aj Vaše ďalšie osobné údaje (napr. obchodné preferencie, vek, vzdialenosť bydliska od prevádzkarne, údaje o rodine, vzdelanie, majetkové pomery atď.), prípadne budeme monitorovať Vaše nákupy u nás. Konkrétne podrobnosti takejto akcie, a to vrátane podmienok udelenia Vašich osobných údajov a účelu, budú však vždy špecifikované vo všeobecných podmienkach a pravidlách danej vernostnej akcie. Ak sa niekedy zúčastníte našej spotrebiteľskej súťaže, odpovede na všetky aspekty spracovania Vašich osobných údajov nájdete v rámci danej súťaže v jej všeobecných podmienkach.

V priamej súvislosti s našou obchodnou činnosťou odovzdávame Vaše osobné údaje nižšie uvedeným subjektom:

Subjekt, ktorému sú osobné údaje klientov odovzdávané:

Účel, na ktorý sú osobné údaje klientov tomuto subjektu odovzdávané:

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135, Říčany u Prahy. 251 01, IČ: 61329266

dodání výhry

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 110 00, IČ: 47114983

dodanie výhry

Zásilkovna, s. r. o., Drahobejlova 1019/27, Praha, 190 00, IČ: 28408306

dodanie výhry

Základné práva zákazníka súvisiace so spracovaním

Radi by sme Vás informovali, že v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

• právo žiadať o informácie ohľadom kategórií spracovávaných osobných údajov, účelu, doby a povahy spracovania a o informácie ohľadom príjemcov osobných údajov

• právo požiadať o poskytnutie kópie spracovávaných osobných údajov

• právo požiadať pri splnení podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch o opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov, prípadne o obmedzenie ich spracovania

• právo vzniesť námietku voči spracovávaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému úradu, ktorým je v Českej republike Úrad pre ochranu osobných údajov

• právo byť informovaný o prípadoch porušenia zabezpečenia osobných údajov, a to vtedy, ak je pravdepodobné, že daný prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody

Všetky spomenuté práva môžete realizovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov. Radi Vám tiež zodpovieme akékoľvek Vaše otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov.

V Brně dne 24. 5. 2018

Správca údajov: ARIA PURA s.r.o.

IČ: 25598651

Sídlo: Škrobárenská 518/16, Brno 617 00

E-mail: info@ariapura.cz
ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci:

Názov spoločnosti

ARIA PURA s.r.o.

Adresa

Škrobárenská 518/16, Brno 617 00

25598651

Krajský súd v Brne C 37002

Kupujúci:

Kupujúci týmto v zmysle predmetných predpisov

Meno a priezvisko klienta:

Bydlisko:

Dátum narodenia:

Zástupca (napr. opatrovník):

ODVOLÁVA SVÔJ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

A) v celom rozsahu

B) v rozsahu

Vyberte variant A v prípade, že máte v úmysle odvolať súhlas v celom rozsahu. Ak označíte variant B, tak prosím súčasne uveďte aj to, v akom rozsahu súhlas odvolávate.

Poučenie: Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov majúce iný právny základ než udelenie súhlasu.

V____________ dňa __________________ __________________________

 
 

Dokument môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ustanovenie upravujúce osobné údaje

Spotrebiteľská súťaž

Účastník berie na vedomie, že pri jeho účasti v súťaži bude usporiadateľ zhromažďovať, uchovávať a spracovávať ním poskytnuté osobné údaje. Tieto údaje využije usporiadateľ na evidenciu riadne prihlásených účastníkov súťaže a ich následné kontaktovanie v prípade výhry účastníka. Ďalej berie účastník na vedomie, že okrem kontaktných údajov bude usporiadateľ spracovávať aj všetky osobné údaje, ktoré v súvislosti s účasťou v súťaži usporiadateľovi poskytol a ktoré vyplývajú z podstaty súťaže, a to vždy výlučne za účelom realizácie tejto súťaže.

Účastník tiež berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť v uvedenom rozsahu spracovávané prostredníctvom nasledujúcich ďalších spracovateľov:

Subjekt, ktorému sú osobné údaje účastníkov odovzdávané:

Účel, na ktorý sú osobné údaje účastníkov tomuto subjektu odovzdávané:

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135,

Říčany u Prahy. 251 01, IČ: 61329266

dodanie výhry

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1,

110 00, IČ: 47114983

dodanie výhry

Zásilkovna, s. r. o., Drahobejlova 1019/27, Praha, 190

00, IČ: 28408306

dodanie výhry

Ak zasiela účastník v priebehu súťaže spoločne so svojimi údajmi aj osobné údaje tretích osôb, zaručí sa, že mu k tomuto nakladaniu s údajmi prináleží náležitý právny titul.

Na základe usporiadateľových oprávnených záujmov na zlepšovanie jeho služieb je ďalej usporiadateľ oprávnený zasielať na účastníkom poskytnutú e-mailovú adresu, ako počas súťaže, tak aj po jej skončení, obchodné informácie týkajúce sa produktov alebo služieb usporiadateľa, ktoré priamo súvisia s realizovanou súťažou. Poskytnutie e-mailovej adresy za týmto účelom však nie je povinné, ak teda účastník v budúcnosti zmení názor, je oprávnený kedykoľvek vzniesť voči tomuto spôsobu spracovania námietku. V takom prípade sa usporiadateľ zaväzuje takéto spracovávanie bez zbytočného odkladu ukončiť.

Účastníkovi prináležia v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov v rámci súťaže nasledovné základné práva:

• právo žiadať o informácie ohľadom kategórií spracovávaných osobných údajov, účelu, doby a povahy spracovania a tiež o informácie ohľadom príjemcov osobných údajov

• právo požiadať o poskytnutie kópie spracovávaných osobných údajov

• právo požiadať pri splnení podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch o opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov, prípadne o obmedzenie ich spracovania

• právo namietať voči spracovávaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému úradu, ktorým je v Českej republike Úrad pre ochranu osobných údajov;

• právo byť informovaný o prípadoch porušenia zabezpečenia osobných údajov, a to vtedy, ak je pravdepodobné, že daný prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre jeho práva a slobody.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností zo strany usporiadateľa sa účastník môže obrátiť ďalej na lanova@ariapura.cz. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.


 

Dokument môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: Ustanovenie upravujúce osobné údaje, Spotrebiteľská súťaž